Obce / Mestá

Kompletné riešenia kamerových systémov pre obce a mestá.

Určite ste sa u vás v obci stretli so znehodnotením verejného priestranstva, vzácnych budov, pamiatok, novo vybudovaného námestia alebo jeho súčastí, do ktorého boli vložené značné finančné prostriedky. Páchatelia takýchto činov sú vo väčšine prípadov nedostihnuteľní. Nasledujú opakujúce sa investície do opráv a znova ten istý scenár. Pritom chrániť sa, prípadne pôsobiť prevenčne pred náhodnými pouličnými vandalmi, je vďaka kamerovému systému veľmi efektívne.

Realizujeme montáže bezpečnostných systémov, pričom sa zameriavame na oblasti so zvýšeným rizikomvandalizmu a kriminality. Intenzívne sa venujeme štatistikám spáchaných trestných činov, na základe ktorých vyhodnocujeme riešenia pre jednotlivé obce. Navrhujeme individuálne projekty bezpečnostných systémov. Vždy sa snažíme upozorniť na priestory, ktoré by mali byť monitorované, napr. tie s vyšším pohybom obyvateľov, hlavné dopravné ťahy, križovatky, oblasti, v ktorých v minulosti boli zaznamenané vyčíňania pouličných vandalov. K riešeniu vypracovávame aj bezpečnostný projekt, ktorý je zákonnou povinnosťou ku kamerovému systému.

Pre obce ponúkame:

  • riešenie, ktoré do veľkej miery zamedzí ničeniu obecného majetku,
  • riešenie, ktoré zvýši pocit bezpečia a komfort bývania občanov,
  • riešenie, na základe ktorého sa zníži rozsah a závažnosť trestnej činnosti,
  • riešenie, ktoré je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

V obecnom záujme je zvyšovať kvalitu života občanov, predchádzať kriminalite, výtržníctvu a napomáhať odhaľovaniu protispoločenskej činnosti. Príkladov opakovaných výtržných činoch je každodenne mnoho. Buďte tou obcou, ktorá nebude musieť investovať finančné alebo materiálne prostriedky do opráv. Miesto toho investuje do prevencie.

Deň čo deň sa v médiách vyskytujú informácie o stúpajúcej majetkovej kriminalite a drzom opakovanom vandalizme. Problematike sa začalo podrobne venovať aj ministerstvo vnútra, ktoré sa snaží nájsť riešenie. Navrhuje opatrenia, ktorým je aj projekt v oblasti prevencie kriminality. V roku 2012 bolo poskytnutých celkovo 1,33 milióna Eur obciam, mestským častiam a neziskovým organizáciám, ktoré mali príležitosť uchádzať sa o dotácie podľa zákona č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Projekty sa zameriavajú na ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, života a majetku.

Cieľom nášho riešenia pre vás, je sťažiť potenciálnemu páchateľovi dopustiť sa trestného činu, nehovoriac o tom, že naše riešenie odhaľuje identitu reálneho páchateľa.

Sme špecialisti na bezpečnosť. Využite možnosť bezplatnej konzultácie. Vieme vám pripraviť nezávislý projekt, pripravený na mieru pre vašu obec, či mesto. Taktiež vieme poskytnúť odbornú pomoc pri vypracovaní žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu a pomôžeme pri vypracovaní podkladov v prípade procesu obstarávania predmetných zákaziek.

Kontaktujte nás, radi si s vami dohodneme stretnutie.