Najčastejšie kladené otázky

Tu nájdete odpovede na Vaše najčastejšie otázky :

Chcem si zriadiť internet, na koho sa mám obrátiť?

Navštívte nás priamo na predajni na adrese SNP 21 v Šahách, alebo nás kontaktujte telefonicky.

kontakt: 0911 979 778

Kto je provider?

Poskytovateľ, alebo v skratke ISP (Internet Service Provider) znamená poskytovateľ internetových služieb. Prístup do Internetu poskytuje pre domácich užívateľov, pre firmy, prípadne poskytovanie iných služieb (webhosting, hlasové služby cez internet, IPTV, VPN ….). Jednotliví poskytovatelia (provideri) môžu používať jednu alebo viacero druhov technológií prístupov do internetu (káblové cez klasickú telefónnu linku, káblové cez rozvody UPC, bezdrôtové – wireless, optické, pevný okruh, … )

Čo je to konektivita?

Konektivita = pripojiteľnosť. Zahraničná konektivita – možnosť ako sa pripojíte na stránky vytvorené /prevádzkované v zahraničí, obdobne domáca konektivita. Niekedy sa chápe aj ako rozsah pripojenia, udávaný v kbps (kilo bits per seconds – t.j. kilobitov za sekundu).

Čo je to download rýchlosť, upload rýchlosť?

– Údaje o rýchlostiach služby pripojenia k internetu majú nasledujúci význam:

(a)Proklamovaná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Poskytovateľ používa vo svojich komerčných komunikáciách, vrátane inzerovania a marketingu v súvislosti s propagovaním ponúk služieb prístupu k internetu, a vrátane uvádzania parametrov služieb v Cenníku (Tarife) a Zmluve. Ak nie je pri údaji o rýchlosti pripojenia jednoznačne uvedené, o akú rýchlosť sa jedná, ide o Proklamovanú rýchlosť. Ak nie je stanovené inak, Proklamovaná rýchlosť je totožná s Maximálnou rýchlosťou.

(b) Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k službe minimálne raz denne, a to v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod.

(c) Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú bude mať Účastník k dispozícii 1. pri pripojeniach s garantovanými parametrami (označované ako garant, business a pod.) – na úrovni minimálne 90% z Maximálnej rýchlosti počas minimálne 90% z každého súvislého 4-hodinového intervalu, 2. pri ostatných pripojeniach – na úrovni minimálne 60% z Maximálnej rýchlosti počas minimálne 60% z každého súvislého 24-hodinového intervalu.

(d) Minimálna rýchlosť je rýchlosť, ktorá je: 1. pri pripojeniach s garantovanými parametrami (označované ako garant, business a pod.) – 80% z Maximálnej rýchlosti, 2. pri ostatných pripojeniach – 20% z Maximálnej rýchlosti.

– Pri poskytovaní služby môže dochádzať k odchýlkam od Proklamovanej rýchlosti. Pokiaľ služba dosahuje Maximálnu rýchlosť, Bežne dostupnú rýchlosť a Minimálnu rýchlosť, nejedná sa o vadu Služby. Účastník by mal možnosť odchýlky od Proklamovanej rýchlosti zohľadniť pri výbere služby a zvoliť si takú službu, pri ktorej povolená odchýlka od Proklamovanej rýchlosti nebude predstavovať prekážku pre využívanie a poskytovanie aplikácií a služieb prostredníctvom služby.

– Poskytovateľ Účastníka týmto informuje, že v prípade zníženia rýchlosti služby:

(a) na prenesenie súborov a načítanie webových stránok bude potrebný dlhší čas,

(b) pri streamovacích video službách môže byť znížená kvalita videa, prenos môže byť prerušovaný či inak sťažený

(c) funkčnosť špeciálnych aplikácií a služieb, vyžadujúcich určitú rýchlosť pripojenia, môže byť obmedzená. V prípade, ak služba obsahuje obmedzený objem dát, po jeho prenesení môže v závislosti od charakteru služby dôjsť k zníženiu rýchlosti služby alebo k obmedzeniu prístupu k internetu prostredníctvom služby. K obnoveniu rýchlosti služby alebo obnoveniu prístupu k internetu prostredníctvom služby dôjde automaticky po uplynutí stanovenej doby, alebo ak je to pre službu podporované, zaplatením príslušného poplatku.

– Ak bude Účastník súčasne so službou pripojenia k internetu využívať inú službu pripojenia, ktorú poskytuje Poskytovateľ a ktorá je optimalizovaná pre špecifický obsah, aplikácie alebo služby, táto iná služba nesmie v praxi vplývať na službu pripojenia k internetu poskytovanú Účastníkovi a ovplyvňovať jej kvalitu a parametre, ak nie je dohodnuté inak.

– V prípade významných, nepretržitých alebo pravidelne sa opakujúcich nezrovnalostí medzi skutočnou výkonnosťou (rýchlosťou alebo inými parametrami) služby a výkonnosťou uvádzanou Poskytovateľom, v prípade, ak sa jedná o Zmluvu uzatvorenú alebo obnovenú od 29. novembra 2015 a ak sa tieto skutočnosti konštatujú na základe monitorovacieho mechanizmu certifikovaného národným regulačným orgánom, má Účastník nárok na použitie nápravných prostriedkov – podania sťažnosti a podania reklamácie. Sťažnosť sa podáva Poskytovateľovi, a to spravidla elektronickou poštou alebo prostredníctvom formulára v Zákazníckom portáli; odpoveď na sťažnosť zasiela Poskytovateľ Účastníkovi spravidla elektronickou poštou. Reklamácia sa podáva a vybavuje spôsobom podľa Reklamačného poriadku.

 

Mám doma niekoľko počítačov a všetky chcem pripojiť na internet, budem platiť za každý zvlášť?

Nie, všetky počítače môžete bez obáv do siete pripojiť prostredníctvom routra a budete platiť len za jedno pripojenie. Je však veľmi dôležité aby sa jednalo o počítače v jednej domácnosti, poskytovanie ( šírenie ) pripojenia „medzi susedmi“ je považované za hrubé porušenie obchodných podmienok a je sankcionované.

Poskytujete aj pevné verejné IP adresy?

Áno, mesačný poplatok za verejnú IP adresu je 4,- €.

Chcel by som notebook pripojiť k internetu bezdrôtovo, aby som mal voľnosť pohybu po celom byte, je to možné?

Áno, budete potrebovať Wi-Fi router , ktorý vyhovuje určitým požiadavkám. Vhodnosť zariadenia konzultujte s naším technikom, ktorý Vám zariadenie aj bezplatne nakonfiguruje. Pri nesprávnom zapojení alebo nastavení by mohlo dôjsť k nefunkčnosti, rušeniu siete alebo k problémom s bezpečnosťou (narušenie Vášho súkromia, znefunkčnenie Vášho pripojenia). Prípade záujmu si je možné vybrať zo širokej ponuky v našej predajni, kde Vám router rovno nastavíme a ukážeme ako ho správne zapojiť.

Sú blokované výmenné siete a podobné služby?

Nie, blokované nie sú – veď určite je ich možné využiť aj inak, ako na nelegálne šírenie softvéru, hudby a filmov.

Mal by som chrániť počítač pred malwarom, spywarom?

Jednoznačne áno. Dôvodov je viacej, z najzávažnejších rizík spomenieme hlavne vynášanie Vašich údajov z počítača alebo odchytávanie Vašich prístupových hesiel spywarom (špiónskym softvérom);zahlcovanie internetovej linky, ktoré by malo za následok drastické zníženie prenosovej rýchlosti (spomalenie internetu) – toto je najčastejší problém, ktorý sa vyskytuje u zákazníkov sťažujúcich sa na kvalitu služieb. Hrozí aj celkové spomalenie alebo znefunkčnenie počítača. Program na odstránenie škodlivého software nájdete v sekcii na stránkach AVG, Avast a Kaspersky

Akým spôsobom sa dostane kábel do bytu k PC?

Naši technici dostanú kábel do bytu cez stúpačku (poistkovú skriňu). V prípade rodinných domov po konzultácií zákazníka. Zvyčajne zo strechy zákazníka cez existujúce prierazy v stenách. V byte zákazníka je kábel voľne ťahaný až k PC. Za príplatok je možné kábel v byte zákazníka zalištovať.

Čo je to verejná a neverejná IP adresa?

Neverejná IP adresa je dostupná iba v sieti M-TEC Plus s.r.o.. Verejná IP adresa je dostupná z celej siete Internet a umožňuje zákazníkovi využívať aplikácie, ktoré vyžadujú priame TCP alebo UDP spojenie.

Čo je potrebné nastaviť po preinštalovaní operačného systému?

Je potrebné mať správne nainštalovaný ovládač sieťovej karty, IP adresu treba nastavít podľa údajov na zmluve. Alebo skontrolovať adresu priradenú DHCP serverom.