Deutsche Telekom a Slovak Telekom možno dostanú pokutu

Spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom a Slo­vak Te­le­kom dos­ta­nú prav­de­po­dob­ne od proti­mo­no­pol­ných úra­dov EÚ po­ku­tu. Dô­vo­dom má byť to, že na slo­ven­skom tr­hu poš­ko­dzu­jú kon­ku­ren­ciu tým, že si úč­tu­jú ne­fé­ro­vé veľ­koob­chod­né ce­ny. Uvied­la to v uto­rok agen­tú­ra Reu­ters s od­vo­la­ním sa na dva zdro­je.

„Európ­ska ko­mi­sia (EK) prav­de­po­dob­ne ude­lí po­ku­tu v sep­tem­bri,“ po­ve­dal je­den zo zdro­jov, pod­ľa kto­ré­ho je ma­lá šan­ca, že roz­hod­nu­tie by moh­lo prísť bu­dú­ci me­siac. Agen­tú­ra Reu­ters tak­tiež uvied­la, že o vý­ške po­ku­ty sa za­tiaľ ne­roz­hod­lo.

Spo­loč­nos­ti by moh­li za po­ru­še­nie pra­vi­diel EÚ dos­tať po­ku­tu do vý­šky 10 % svoj­ho ce­los­ve­to­vé­ho ob­ra­tu. Príj­my spo­loč­nos­ti Deutsche Te­le­kom sa v mi­nu­lom ro­ku vy­špl­ha­li na 60 mld. eur, Slo­vak Te­le­kom do­sia­hol príj­my 827,6 mil. eur. Nie je jas­né, či by ma­li byť spo­loč­nos­ti pot­res­ta­né spo­loč­ne ale­bo sa­mos­tat­ne. EK rov­na­ko ako Deutsche Te­le­kom si­tuáciu od­miet­la ko­men­to­vať, slo­ven­ský re­zort hos­po­dár­stva a Slo­vak Te­le­kom ce­lý prí­pad za­tiaľ tak­tiež ne­ko­men­to­va­li.

Sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group je spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií.

Zdroj: SITA