Postup podniku v prípade nepratenia faktúr

Postup Podniku v prípade neplatenia faktúr

Postup Podniku v prípade neplatenia faktúr

Podľa všeobecných zmluvných podmienok sa predpokladá, že úhrady za všetky poskytované služby budú realizované v dátume splatnosti, t.j. do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. V prípade, že je so zákazníkom zmluvne dohodnutá iná doba splatnosti faktúr, je táto doba vyznačená na doklade, ktorým sa fakturujú služby.

V prípade, že pohľadávka nie je uhradená v dátume splatnosti, postupuje spoločnosť M-TEC PLUS,s.r.o. s.r.o., (ďalej len Poskytovateľ) nasledovne:

1. UPOMIENKA, ak Účastník nezaplatil cenu za službu v termíne splatnosti, Poskytovateľ môže zaslať Účastníkovi nespoplatnenú upomienku, predoetkým formou krátkej textovej správy SMS alebo elektronickej pošty.

2. POPLATOK ZA UPOMIENKU, ak Účastník nezaplatil cenu za službu ani 15 dní po dni po jej splatnosti, Poskytovateľ môže Účastníkovi zaslať 1. písomnú upomienku, táto môže byť spoplatnená podľa Cenníka služieb (Doplnkové služby).

3. POKUS O ZMIER – OZNÁMENIE O ODPOJENÍ, ak Účastník nezaplatil cenu za službu ani 30 dní po dní po jej splatnosti, Poskytovateľ môže Účastníkovi zaslať 2. písomnú upomienku, táto môže byť spoplatnená podľa Cenníka (Doplnkové služby). Poskytovateľ je zároveň oprávnený obmedziť rozsah služby poskytovanej Účastníkovi.


4. PRERUŠENIE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB, ak Účastník nezaplatil cenu za Dtnet Detva Postup Podniku v prípade neplatenia faktúrslužbu ani 45 dní po dní po jej splatnosti, Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.Na základe osobného posúdenia Podnik nepristúpi k odpojeniu, ak zákazník svojou reakciou oznámi dátum úhrady. Znovupripojenie je možné po úhrade všetkých posplatných záväzkov, a to až po prijatí platieb. V prípade, že dôjde k prerušeniu fakturácie poskytovaných služieb, Podnik je oprávnený postupovať podľa platného cenníka, zmluvy a všeobecných podmienok a dofakturovať zákazníkovi poskytnuté výhody. V prípade znovupripojenia môže zákazník využiť aj možnosť doplatiť cenu pripojenia za prerušené obdobie a zachovať si tak výhody plynúce z viazanosti.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ak je napriek písomnej výzve Poskytovateľa Účastník nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku voči Poskytovateľovi, Poskytovateľ môže postúpiť svoju peňažnú pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažmu záväzku písomnou zmluvou inej osobe aj bez súhlasu Účastníka. Toto právo Poskytovateľ nemôže uplatniť, ak Účastník ešte pred postúpením pohľadávky uhradil Poskytovateľovi omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane príslušenstva. Pri postúpení pohľadávky je Poskytovateľ povinný odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.

6. VYMÁHANIE POHĽADÁVKY, v ppade vymáhania dlžnej ceny alebo akéhokoľvek iného peňažného záväzku, všetky klady spojené s mimosúdnym, so súdnym, rozhodcovským alebo exekučným vymáhaním pohľadávky znáša Účastník.

Našim cieľom je kvalitné poskytovanie zmluvne dohodnutých služieb. Nevyhnutným predpokladom pre to je aj včasná a bezproblémová realizácia úhrad za tieto služby. Preto ponúkame viacero možností úhrady platieb za služby. Prosíme Vás, aby ste platbám za služby venovali náležitú pozornosť a prispeli tak k ich bezproblémovému využívaniu vo Vašej domácnosti.